V kontextu projektu EPC+ a na základě grantové dohody, podepsané Evropskou komisí a projektovými partnery, se webová stránka EPC+ řídí podmínkami užívání a právními ustanoveními zde uvedenými.

Podmínky užívání a právní ustanovení

Registrace ke službě jako registrovaný uživatel

PARTNEŘI EPC+ poskytují přístup k webové stránce www.epcplus.org za následujících podmínek:

Přístup a uživatelé

Využívání služeb tohoto portálu je zdarma. PARTNEŘI EPC+ si však vyhrazují právo podmínit přístup k některým službám předchozí registrací UŽIVATELE formou Registračního formuláře, který je přístupný každému, kdo má zájem stát se registrovaným UŽIVATELEM.

Obsah

PARTNEŘI EPC+ ručí za to, že veškerý obsah a služby poskytované na www.epcplus.org respektují lidskou důstojnost, princip nediskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, smýšlení, národnosti, tělesného omezení nebo jiné osobní či společenské okolnosti, včetně principu ochrany nezletilých a dětí.

Přiměřené užívání

UŽIVATEL se zavazuje, že bude obsah a služby poskytované na www.epcplus.org využívat správným způsobem, přičemž tyto služby a obsah nesmí být za žádných okolností využity pro nelegální účely nebo účely, které mohou být v rozporu s občanským řádem, ochranou národů nebo veřejným zdravím.
UŽIVATELÉ využívající těchto stránek mají výslovné svolení prohlížet veškeré veřejné informace zde obsažené a stahovat je nebo pořizovat soukromé kopie ve vlastním počítačovém systému za podmínky, že kopírované elementy jsou zamýšleny pouze pro osobní potřebu UŽIVATELE; nesmí být postoupeny nebo předány třetím stranám nebo instalovány na server, který je přímo či nepřímo připojen k internetové nebo k místní síti takovým způsobem, že by třetí strany mohly k těmto informacím, patřícím PARTNERŮM EPC+, přistupovat jiným způsobem než skrze webové stránky samotné.