Co je EPC?

Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC) jsou modelem, ve kterém poskytovatel EPC zvyšuje energetickou účinnost budovy s tím, že kapitálové investice jsou spláceny přímo z garantovaných úspor energie. V rámci smlouvy EPC poskytovatel EPC provede kontrolu budovy, vypočítá úroveň energetických úspor, kterých je možno dosáhnout, a následně nabídne implementaci projektu a garanci těchto úspor v dohodnutém časovém úseku.
ESCO na sebe bere technická rizika a ručí za úspory. Společnosti ESCO je zpravidla vyplácen poplatek za řízení projektu (pokud nedojde k úsporám, poplatek se nevyplácí). Pokud se nedaří dosáhnout plánovaných úspor, je poskytovatel energetických služeb obvykle povinen po dobu trvání projektu uhradit rozdíl. Jakmile smlouva vyprší, veškeré výhody takto uspořených nákladů přecházejí na majitele objektu.
Směrnice o energetické účinnosti (EED) 2012/27/EU definuje EPC jako „smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám”.

.

Kdo je poskytovatel EPC?

„Poskytovatel EPC“ je „fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby ve formě EPC konečnému zákazníkovi v rámci jeho zařízení nebo budovy”. Tato definice respektuje skutečnost, že EPC je pouze jeden z typů energetických služeb, a je v souladu s definicí poskytovatele energetických služeb, která ve Směrnici o energetické účinnosti (EED) zní:
„poskytovatel energetických služeb“ je „fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy”, přičemž “energetická služba” je v EED definována následovně: „fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie”.

Proces EPC

Je obvyklé, že v balíku budov, ve kterých je realizován projekt EPC, je jen jeden typ budov, nebo lze doporučit do balíku zahrnout více typů budov (např. školy, kanceláře a nemocnice dohromady)? Pokud zkombinujeme více typů budov, snížíme (diverzifikujeme) riziko, ale na druhou stranu musí poskytovatel EPC zajistit více expertů. To je finančně náročné a může to naopak zvýšit rizika projektu. Co doporučujete?
dpověď na tento dotaz závisí na důvodech, jež vás vedou ke sdružení budov do jednoho projektu. Pokud je důvodem to, že chcete dosáhnout minimálního objemu tak, aby se stal projekt EPC finančně realizovatelným, může být sdružení budov do jednoho balíku dobrou taktikou. Nemůžeme jej však doporučit v případě, že jediným důvodem je „řízení rizika” prostřednictvím diferenciace typů budov. V tom případě může být totiž například problém se zaručením úspor a je vhodnější zaměřit se na jeden typ budov, u kterého zajistíme řádné vyhodnocení potenciálu úspor a tedy řádnou realizaci projektu EPC.

Lze předpokládat, že v relativně nových budovách s komplexním řešením vytápění, chlazení a vzduchotechniky bývá celkem vysoký potenciál úspor s krátkou dobou návratnosti, neboť lze výrazných úspor dosáhnout „prostým” vyladěním stávajících kontrolních systémů?
To je většinou pravda, protože je často rozdíl mezi návrhem a následnou realizací a spuštěním systému (a personálem, který má na starosti provoz a údržbu systému). U těchto projektů, které se soustředí na optimalizaci systému, je důležitá role „informačního koordinátora”, který všem jasně vysvětlí, jaká zařízení jsou v provozu a jak by měla fungovat. U nových budov se jako ideální přístup jeví sestavit malou pracovní skupinu, v níž bude zástupce společnosti zodpovědný za instalaci kontrolních systémů a vedoucí provozu a údržby v budově.

Je vhodné kombinovat v projektu EPC novější kancelářské budovy se staršími, u kterých je třeba zároveň vyměnit okna a zateplit střechu? Tato opatření mají však delší životnost. Je takový přístup správný?

Ano, je. Toto je jednou ze základních myšlenek projektů EPC, tedy že se projekt sestaví z vícero různých budov, v některých dochází k vyšší úspoře z menšího objemu investic, jiné naopak potřebují investičně náročnou modernizaci a bylo by obtížné je samostatně financovat.

Co je SPIN?

Termín SPIN vychází z „SME Partnerships for Innovative Energy Services“ (spolupráce SME pro inovativní energetické služby). Jedná se o klastr malých a středních podniků (SME), které společně dodávají energetické služby ve formě EPC.

Finanční otázky

ESCO, které se specializuje na komplexní řešení vytápění, chlazení a vzduchotechniky (HVAC), tvrdí, že by již nebylo konkurenceschopné, pokud by mělo kombinovat opatření HVAC s opatřeními pro revitalizaci obálky budovy (tj. střešní izolace, výměna oken apod.), přestože tato opatření týkající se obálky budovy se jeví jako jasná a nekomplikovaná. Je toto běžný postoj, a je zdůvodnitelný?
Na trhu existuje prostor pro oba typy projektů, avšak pokud mají ESCOs a jejich byznys expandovat a stát se seriózní součástí národní strategie pro energetickou účinnost, je vhodné zabývat se oběma prvky. Zároveň je však pravdou, že projekty zahrnující obálku budovy musí být obvykle řešeny odlišně, pokud jde o finanční úhel pohledu. Zatímco opatření HVAC jsou často nahlížena spíše z perspektivy zisku, opatření týkající se obálky budovy je zpravidla nutno vnímat spíše z perspektivy poklesu hodnoty. Toto by mělo být náležitě konzultováno s klientem.

Are there specific assurances for EPCs contracts? If so, who offers them?

Existují konkrétní záruky pro smlouvy EPC? Pokud ano, kdo je poskytuje?
Pokud použijeme Českou republiku jako ilustrativní příklad, v průběhu výběrového řízení již poskytovatel EPC vyjednává s bankami podmínky smlouvy a vybírá nejlepší nabídku. Pokud vyhraje výběrové řízení na EPC, může poskytovatel EPC již v té v chvíli dostat od banky příslib, že podpis smlouvy o EPC bude přijatelný a dostačující pro poskytnutí půjčky. Po podpisu smlouvy banka příslib potvrdí jak poskytovateli EPC, tak zákazníkovi a úsporná opatření mohou být financována.

Kdy jsou spláceny náklady EPC?
Až po podpisu smlouvy mezi SPIN a zákazníkem.

Smlouva

Kde mohu najít příklady smluv EPC i se smluvními ujednáními?

Ucelený přehled modelových smluv je k dispozici na stránce IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/

Jaké náklady obvykle kryje poskytovatel EPC?

To závisí na typu smlouvy o EPC. V zásadě jakékoli (finanční) řešení je teoreticky možné/proveditelné, záleží na dohodě mezi účastníky projektu. Nicméně, musí se jednat o náklady spojené s technickou přípravou projektu, tedy analýzy vhodnosti EPC ve vybraných budovách, příprava technických údajů pro výpočet referenční spotřeby a podrobný popis energetických systémů v daných budovách, a další. Náklady, které bude muset vítěz výběrového řízení zaplatit, musí být zahrnuty v zadávací dokumentaci a všichni uchazeči jsou povinni tyto náklady zahrnout do výpočtu nabídkové ceny a vysvětlit postup výpočtu nákladů.

 

Marketing

Jak nejlépe oslovit potenciální zákazníky nebo developery v zemích s rozvíjejícím se trhem EPC?

Nejlepší cestou, jak kontaktovat potenciální zákazníky a další důležité zájmové skupiny, jsou semináře, školení, konference a osobní setkání. Je vždy dobré zmínit projekty, na kterých právě pracujete, i když jsou teprve v počátečním stádiu. Buďte proaktivní, obzvláště je-li pravděpodobné, že zástupci SME jsou v přítomni v publiku. Užitečné nápady a kontakty Vám také poskytnou mezinárodní asociace, jako například eu.ESCO. Web EPC+ je rovněž přínosným marketingovýmm kanálem, jelikož zástupcům SME poskytuje informace o projektových aktivitách a reportech.

Jaké komunikační nástroje je vhodné využít pro informování zákazníků o kvalitách a výhodách EPC?

Je vždy důležité odkazovat na dobré příklady z praxe. Pokud žádné takové v dané zemi nejsou k dispozici, snažte se nalézt podobné projekty v zemích s rozvinutým trhem EPC. Na příkladech se mnohem lépe a efektivněji vysvětlují úspěchy, dosažené úspory, časový harmonogram projektů atd.