SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services) je organizovaný klastr nezávislých firem, převážně malých a středních podniků (SME), které společně dodávají služby v oblasti energetické účinnosti. Tyto SME spojuje dlouhodobá strukturovaná spolupráce na základě společných cílů.

Hlavní výhody SPIN zahrnují:

 • Dodání služeb při nižších nákladech a ve vyšší kvalitě díky specializaci konkrétních partnerů a společně vyvinutým nástrojům;
 • rychlé a efektivní zahájení projektů, plynulejší kooperaci, lepší přenos know-how a nižší projektová rizika. Oproti konvenčním, jednorázovým formám spolupráce je SPIN založen na dlouhodobé partnerské síti, ve které se partneři vzájemně znají a důvěřují si – prvky spolupráce a obchodování jsou smluvně zakotveny;
 • vyšší obrat a nižší prodejní náklady, jelikož partneři mají v rámci SPIN přístup k různým klientům a mohou jim snadno zprostředkovat kontakt s ostatními partnery.

Silné stránky SPIN vyjdou najevo také při hodnocení slabin potenciálních konkurentů, například:

Velké (nadnárodní) ESCO sice může vykrýt většinu zmiňovaných výhod SPIN najímáním velkého počtu odborníků, slučováním, akvizicemi apod., avšak dobře organizovaný SPIN disponuje v porovnání s velkým ESCO následujícími konkurenčními výhodami:

 • uchovává si hlavní přednosti SME, jako je flexibilita, orientace na zákazníka a inovativnost;
 • vykazuje nižší náklady než velké ESCO, v němž jsou zpravidla vyšší režijní náklady a vyšší mzdy.

Několik pozitivních vlastností SPIN lze identifikovat i na podnikatelské úrovni:

 • klastry SME jsou schopny implementaci svých služeb nabídnout ve vyšší kvalitě, v porovnání s existujícími energetickými službami nabízenými (nadnárodními) ESCO. Toho může být dosaženo díky využívání specifického know-how každého partnera v rámci SPIN, přičemž tyto multidisciplinární přístupy mají unikátní tvořivou sílu. Společná analýza trhu, společný vývoj nástrojů a služeb a společné definování obchodní strategie tvoří klíčové prvky úspěchu.
 • Inovativní energetické služby mohou být zákazníkovi nabídnuty za nižší cenu díky přístupu EPC+. Přístup EPC+ spočívá ve standardizovaném modelu smlouvy a nabízí technické a finanční nástroje, které lze snadno uplatnit. Jistota, kterou s sebou standardizace přináší, vede ke snížení transakčních nákladů. Je obecně známo, že nižší cena služby nemusí nutně znamenat, že je taková služba lepší. Inovativní specializované služby mohou mít komparativně vyšší cenu, avšak zároveň mohou nabídnout vyšší kvalitu a lépe uspokojit potřeby klienta.
 • SPIN v sobě zahrnuje schopnost rychlé a účinné reakce na potřeby klienta a poptávku na trhu. Díky krátkým komunikačním kanálům uvnitř a mezi jednotlivými SME je svolání meetingu nebo telefonní konference rychlejší než ve velkých společnostech, které se potřebují soustředit na svou hlavní obchodní činnost a jejichž jednotlivá oddělení spolu soupeří. Rychlá komunikace a efektivní kooperace se pozitivně projeví mimo jiné v zahajovací fázi projektu.
 • Další silnou stránku SPIN je možné vidět v přenosu know-how mezi jednotlivými partnery – učení se jeden od druhého a sdílení zkušeností a osvědčených postupů tvoří stěžejní prvky, díky kterým jsou SME schopny úspěšně fungovat i v rychle se měnícím prostředí.

Příležitosti v souvislosti se situací na trhu a preferencí potenciálních klientů

 • Zkušenosti ukazují, že v oblasti energetické účinnosti stoupá poptávka po specializovaných, inovativních a kvalitních řešeních. Taková řešení mohou být snáze implementována menšími, nezávislými hráči, namísto velkých ESCO. SPIN jsou také schopny lépe a rychleji reagovat na specifické potřeby zákazníka.
 • Místní SME a jejich služby budou pravděpodobně některými klienty voleny spíše než služby velkých ESCO. Lokální dostupnost a skutečnost, že řetězec přidané hodnoty zůstává v původní oblasti, mohou být některými klienty vnímány jako motivace k upřednostnění SPIN před ESCO.
 • Různorodé zaměření členů SPIN a jejich multidisciplinární přístup přispívá k odolnosti. V této souvislosti je „odolnost“ chápána jako schopnost SPIN a jeho členů „uskočit zpět“, pokud se trh ukáže jako nečekaně náročný. Má se za to, že SPIN disponuje schopností lépe využít kreativní myšlení a potenciál v týmech složených z lidí různých specializací.