graf_EUvsCZ

V České republice existuje významný potenciál pro projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), nicméně je zatím využívána jen jeho malá část. Podle průzkumu projektu QualitEE se všichni dotázání poskytovatelé energetických služeb a poradci v České republice setkávájí někdy s nedůvěrou v poskytovatele energetických služeb, z toho nejvíce (67 %) v přibližně v polovině případů. Výsledky ze všech 15 zemí EU účastnících se průzkumu poukazují ještě na vyšší míru nedůvěry, kde respondenti nejčastěji (40%) uvedli, že se s nedůvěrou setkávají ve většině případů (viz obrázek). Proto jedním z klíčů k růstu důvěry a tím i poptávky na straně klientů je zvýšení kvality standardizací a certifikací poskytovaných energetických služeb. Potřeba podpory zavedení certifikace firem energetických služeb rovněž vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Cílem projektu QualitEE financovaného Evropským programem Horizont 2020 je zavedení systému zajištění kvality energetických služeb v oblasti energetické efektivnosti v 15 zemích Evropské unie. V České republice tak jeho aktivity navazují na několik vypracovaných studií ve spolupráci Asociace poskytovatelů energetických služeb a Programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu.

Různé možnosti zavedení systému zajištění kvality energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) v České republice analyzovala také studie Certifikace energetických úspor a služeb vypracovaná pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (SEVEn, prosinec 2017). Ta dospěla k jednoznačnému návrhu, jenž staví primárně na certifikaci projektů EPC, zatímco pro následnou certifikaci firem ESCO je potřebné předložit několik realizovaných a certifikovaných projektů EPC Navržený systémnastavuje parametry kvality pro přípravu a realizaci projektů EPC, a zároveň stanovuje požadavky na poskytovatele EPC.

Jako východisko pro podrobné hodnocení projektů EPC byl vybrán Soubor Evropských technických kritérii kvality pro energetické služby v oblasti energetické efektivnosti (EES) (Leutgöb et al. 2017) vyvíjených v rámci projektu QualitEE. Soubor vychází z objektivního standardu EN 16247-1 a v podobné verzi byl již aplikován asociací DECA – Dienstleister Energieeffizienz & Contracting Austria v Rakousku.

Z rozpracované verze Evropských technických kritérií kvality bylo na základě detailní analýzy vybráno 17 kritérií, jejichž plnění je požadováno pro úspěšnou certifikaci EPC projektů v ČR. Týkají se oblastí zaručených úspor, verifikace úspor energie, údržby a oprav, komunikace s klientem, plnění požadavků na straně uživatelů a komplexních smluvních ujednání.

Certifikovaný projekt musí být ve stádiu po prvním období vyhodnocení úspor energie, aby mohla být hodnocena nejen kvalita projektu a komplexnost smlouvy, ale také úroveň reálně dosahovaných úspor energie a plnění smluvních parametrů.

Vyhodnocení plnění kritérií hodnocení je klíčové v procesu certifikace projektu. Projekt bude certifikován, pouze pokud splní všechna stanovená kritéria. Kritéria nemohou být plněna jen částečně, ale u každého kritéria se vyhodnotí, jestli bylo splněno plně, nebo ne. V případě, že jsou všechna kritéria pro vydání certifikace projektu EPC splněna, certifikační orgán vydá certifikát projektu žadateli o certifikaci.

Pro fungování systému certifikace je klíčový vhodný výběr organizací, jež budou zastávat tři klíčové role. Zpracovatel certifikačního schématu stanovuje kritéria, požadavky a pravidla certifikace. Pověřující orgán pověřuje certifikací certifikační orgán/y a certifikační orgán/y certifikují projekty a/nebo poskytovatele EPC.

Pro certifikaci projektů EPC a poskytovatelů EPC byly zvažovány dva typy certifikačních schémat – zatímco v první variantě se jedná o akreditaci certifikačních orgánů dle mezinárodních norem, v druhé variantě je pověření certifikačních orgánů nezávislé na mezinárodních normách. Závěrečným doporučením studie je zvolit pro certifikaci projektů EPC a poskytovatelů EPC variantu nezávislou na mezinárodních normách. Rozhodnutí vychází ze zvážení všech aspektů variant a projednání se zúčastněnými stranami. Při rozhodnutí převážilo hledisko jednoduchosti a nízké nákladovosti, které bude v této variantě možné uplatnit.

co-funded-h2020-horiz_csqualitee