Prestice-panorama

Ve městě Přeštice byl v tomto roce realizován vysoce inovativní projekt energetických služeb. Výsledkem projektu je, že poprvé v České republice téměř 90% tepla v regionálním systému CZT pochází z kogeneračních jednotek na bioplyn. Před realizací projektu to bylo pouze 60%. Původní topná síť byla rozšířena tak, aby bylo možno z kogeneračního zařízení na výrobu bioplynu dodávat více tepla, a tím dosáhnout úsporu neobnovitelného zdroje energie – zemního plynu. Systém CZT byl plně modernizován, včetně instalace nových předávacích stanic a propojovacího teplovodního potrubí mezi autonomními systémy.

Investiční náklady činily celkem 21 mil. Kč, z čeho 60% pokrylo město Přeštice a 40 % bylo pokryto z dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Společnost Systherm provedla předběžnou analýzu, vypracovala návrh projektu a jednala s klientem, firmou B + T Přeštice Ltd., která je ve 100% vlastnictví města Přeštice. Společnost Trival Ltd. poskytla technologické zařízení pro rozvod tepla a záruku na technologické vybavení. Společnost SEVEn s.r.o. pomáhala se zajištěním finanční podpory i přípravy celého projektu.

Projekt trval více než rok od jeho zahájení podpisem smlouvy v březnu 2017. Garanční zkoušky v březnu 2018 potvrdily schopnost systému CZT pokrýt většinu energetických potřeb z kogeneračních jednotek na bioplyn s potenciálem dosáhnout 95% podílu v následujících letech. Ztráty v rozvodech systému byly výrazně sníženy. Pokud se nezmění politika v oblasti poskytovaných výkupních cen, projekt poběží alespoň 10 let. Výhodou je, že pokud nebude z jakéhokoli důvodu dostatek bioplynu, chybějící množství může být nahrazeno zemním plynem. Aby byly splněny požadavky dotačního programu, během prvních tří let po uvedení zařízení do provozu bude vyhotovena roční monitorovací zpráva, ve které budou vyhodnoceny dosažené výsledky.

Díky úspěšnému provedení se stal projekt příkladem dobré praxe v rámci projektu EPC+, financovaného Evropským programem Horizont 2020. Do projektu EPC+ se v průběhu let 2015 – 2018 zapojilo 13 organizací z 11 zemí EU. Projekt naplnil svůj ambiciózní cíl podpořit realizaci inovativních energetických služeb, a to zejména energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).