Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), účinný od 1. října 2016, nahradil předchozí zákonnou úpravu více než dvacetkrát novelizovaného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nový zákon ZZVZ nepředstavuje žádný zásadní koncepční přelom, avšak přináší řadu dílčích novinek, které mohou být využity k většímu komfortu při zadávání a realizaci projektů EPC.

Nový zákon ZZVZ rozšiřuje možnosti využití jednacího řízení s uveřejněním a upravuje jeho podmínky v paragrafech 60–62. Počítá se, že jednací řízení s uveřejněním bude nadále hojně využíváno s ohledem na komplexnost výběru poskytovatelů projektů EPC v rámci výběrového řízení. Jednání o nabídkách umožní zadavateli lépe ověřit zkušenost dodavatele, kvalitu jím nabízených plnění, realizovatelnost navrhovaného řešení, postup plnění veřejné zakázky apod. Zároveň se jedná o transparentní druh zadávacího řízení, neboť na závěr jsou podávány konečné nabídky, o nichž se již dále nejedná.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek dává větší prostor a flexibilitu pro provedení případných změn smluvních podmínek po dobu trvání EPC projektu, a to za podmínek uvedených v zákoně. Možnosti změny uzavřených smluv byly v novém zákonu transponovány zejména do § 100 (vyhrazené změny závazku); § 222 (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) a § 66 (zadání tzv. opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění). Na webové stránce Evropského projektu EPC+ (http://czech.epcplus.org) najdete vzorovou smlouvu pro projekty EPC zohledňující novou zákonnou úpravu a další informace a vzdělávací materiály k realizaci projektů EPC.